VOORWAARDEN BEDRIJVEN

VOORWAARDEN BEDRIJVEN

Klik voor download in pdf 

Algemene Voorwaarden

Techni-C-All Computer, gevestigd te ’s-Gravenpolder

A. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en leveringen van zaken en diensten door Techni-C-All.
 2. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien en voor zover wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.
 3. Algemene of specifieke door onze wederpartij gehanteerde voorwaarden (bijv. inkoopvoorwaarden) worden door ons niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij wij schriftelijk bevestigen de voorwaarden wel te aanvaarden.
 4. Aan incidenteel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige transacties.

B. Aanbod

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte c.q. sluiten van de overeenkomst geldende prijzen, standaardlonen en daarmee verband houdende sociale lasten en geldende wetgeving. In geval van kostenstijging als gevolg van voormelde c.q. als gevolg van externe factoren tussen het tijdstip van leveren / het verrichten van installatie c.q. reparatiewerkzaamheden, hebben wij het recht de prijs aan te passen evenredig aan het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd.
 2. De van het aanbod deel uitmakende documenten, zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend. Deze blijven, alsmede het (intellectuele) eigendom, van ons. Zij mogen niet zonder onze toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

C. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand wanneer wij na de opdracht tot levering te hebben ontvangen, deze bevestigen, dan wel indien wij met uitvoering van de opdracht aanvangen.
 2. Afspraken, overeenkomsten en bedingen met personeelsleden binden ons slechts nadat en voor zover deze personeelsleden bevoegd zijn, dan wel wanneer deze afspraken, overeenkomsten en bedingen, door ons schriftelijk zijn bevestigd.

D. Levertijden en overmacht

 1. De door ons opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan ons verstrekte gegevens en inlichtingen.
 2. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, onder aanzegging van een redelijke termijn.
 3. Overschrijding van de levertijd geeft onze wederpartij geen recht op enige schadevergoeding, dan wel tot het weigeren om de geleverde c.q. gerepareerde zaken in ontvangst te nemen.
 4. Indien uitvoering van de overeenkomst om welke reden dan ook binnen een redelijke termijn en tegen verhoudingsgewijs redelijke kosten en inspanningen onmogelijk wordt, hebben wij het recht om door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden, dan wel uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat uitvoering in redelijkheid weer mogelijk wordt, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn. Onder overmacht zal ondermeer steeds zijn begrepen: bedrijfsstoring of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, onverschillig op welke wijze ontstaan, of vertraagde of te late toelevering door onze toeleveranciers.
 5. Indien buiten onze schuld de zaken niet (kunnen) worden afgenomen of in ontvangst worden genomen, dan blijft de wederpartij verplicht het verschuldigde factuurbedrag onverwijld aan ons te betalen, terwijl de zaken alsdan geheel voor rekening en risico en op kosten van de wederpartij (zonodig bij ons) blijven opgeslagen.

E. Reclames

 1. Reclames naar aanleiding van eventueel verkeerd uitgevoerde leveringen en/of werkzaamheden dienen binnen 10 dagen na aflevering c.q. na het gereedkomen der verrichte werkzaamheden schriftelijk op ons kantoor te worden ingediend, op straffe van verval van iedere aanspraak hoe ook genaamd.
 2. De volgens bestelling correct uitgeleverde zaken nemen wij niet terug. Worden zaken in afwijking van het hiervoor gestelde niettemin teruggenomen, dan wordt uitsluitend het factuurbedrag gecrediteerd indien de goederen onbeschadigd en geheel geschikt zijn voor wederverkoop. Voor door ons geleverde software geldt daarnaast dat het factuurbedrag slechts wordt gecrediteerd indien de software wordt teruggegeven in de originele ongeopende verpakking.

F. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ons geleverde goederen blijven ons onvervreemdbaar eigendom, totdat de wederpartij volledig zal hebben voldaan hetgeen hij aan ons is verschuldigd, zoals bijv. de koopprijs (alles indien en voor zover een en ander niet verder strekt dan is omschreven in artikel 3: 92 lid 2 BW).

G. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet betaling van de geleverde zaken en diensten contant geschieden bij aflevering dan wel oplevering daarvan.
 2. Na het sluiten van de overeenkomst zijn wij gerechtigd om van de wederpartij genoegzame zekerheid te verlangen, indien wij gronden hebben te vrezen dat de wederpartij zijn of haar betalingsverplichtingen niet zal nakomen.
 3. Bij overschrijding van de eventueel uitdrukkelijk overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij aan ons rente verschuldigd. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%. Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de wederpartij in verzuim en zijn wij bevoegd het werk en de garantie te schorsen, onverminderd de door ons verder toekomende rechten.
 4. Nadat onze wederpartij in verzuim is gekomen, zijn wij bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van de ons toekomende bedragen. Alle daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij wij verkiezen om deze kosten te bepalen op 15% van het in te vorderen totaalbedrag.

H. Exonoratie

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, hoe ook ontstaan of hoe ook genaamd, welke door het gebruik van de door ons geleverde zaken (waaronder nadrukkelijk begrepen data opgenomen in gegevens, bestanden en programmatuur) is ontstaan. Wij beperken in ieder geval onze aansprakelijkheid voor bedragen die hoger zijn dan door onze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering redelijkerwijs kan worden gedekt en indien het gaat om een risico dat redelijkerwijs niet verzekerbaar is.
 2. Wij hebben een, volgens de geldende normen en gebruiken, bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Onze eventuele aansprakelijkheid wordt in ieder geval beperkt tot het onder onze verzekering(en) gedekte maximale verzekerde bedrag. Indien onze wederpartij dit wenst zijn wij bereid inzage te verschaffen in de polisbepalingen / voorwaarden en het maximaal gedekte bedrag.

I. Slotbepaling

 1. Behoudens andersluidend beding is op onze overeenkomst Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen ons en de wederpartij uit hoofde van transacties die door deze voorwaarden worden beheerst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Middelburg, behoudens ons recht de wederpartij voor de rechter van zijn woonplaats te vervolgen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondisementsrechtbank te Middelburg op 17 mei 2001 onder nummer 7/2001